JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Geodeta - Bielsk Podlaski
Geodeta - Hajnówka

     

     

     

     

     

     

     

     

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
Geodeta Bielsk Podlaski
Geodeta Hajnówka

     

     

     

     

     

     

 

Geodeta Bielsk Podlaski

do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych jest jedną z początkowych prac jakie należy wykonać w procesie budowlanym. Wykonanie mapy do celów projektowych w trakcie projektowania zapewnia inwestor i to właśnie on decyduje, który geodeta będzie wykonywał taką pracę. Mapę wykonuję się dla obszaru wskazanego przez projektanta. Rolą geodety jest zaktualizowanie mapy zasadniczej w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej i stworzenie mapy do celów projektowych, która jest przekazywana do projektanta. Mapa stanowi podkład dla projektanta, na którym zostanie nałożony projekt budynku oraz przyłączy infrastruktury technicznej.

Tyczenie obiektu, budynku

Kiedy inwestor otrzyma pozwolenie na budowę po raz kolejny korzysta z usług geodety. Wykonanie tyczenia na działce inwestora wykonuje geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Elementy zagospodarowania działki, które naniósł projektant na mapę do celów projektowych należy wskazać na gruncie. Wyznaczane są osie ścian budynku ewentualnie zewnętrzne krawędzie fundamentów, które przenoszone są na ławice ciesielskie. Po wykonaniu wytyczenia budynku geodeta uprawniony potwierdza wykonanie tych czynności wpisem do dziennika budowlanego oraz przekazuje oryginał szkicu tyczenia kierownikowi budowy zaś kopię pozostawia sobie.

Pomiary geodezyjne Bielsk Podlaski

W trakcie wykonywania prac związanych z budową inwestor, kierownik budowy lub ustanowiony przez inwestora inspektor nadzoru może zlecać geodecie dodatkowe pomiary kontrolne mające na celu poprawne realizowanie inwestycji. Pomiary tego typu mają na celu sprawdzenie poprawności dotychczas wykonanych prac przez ekipę budowlaną lub wyznaczenie zmian jakie dokonał projektant na wniosek inwestora. W trakcie prac budowlanych geodeta wykonuje prace związane z niwelacją polegające na wyznaczeniu wysokości szalunków, wyznaczenia wysokości zerowej a także wyznaczenia wysokościowego elementów infrastruktury technicznej (m.in. przyłączy kanalizacji sanitarnej lub deszczowej).

Poinwentaryzacyjna mapa

Po zakończeniu każdej budowy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą mającą na celu zebranie aktualnych danych o rozmieszczeniu zagospodarowania terenu objętego inwestycją. Dane te geodeta kompletuje i przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym są one weryfikowane. Informacja o pozytywnej weryfikacji dokumentacji z inwentaryzacji pozwala geodecie przekazać finalny produkt jakim jest inwentaryzacja. Inwentaryzacja geodezyjna jest dokumentem, który inwestor jest zobowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

     

Geodeta Hajnówka

Podział działki

Jak podzielić działkę? – odpowiedzi na tego typu pytanie często poszukują osoby posiadające duże działki, które chcą podzielić je na kilka mniejszych. Jeżeli podział nie zostanie dokonany, to sprzedaż nieruchomości jest możliwa jedynie w całości. Cały proces dzielenia działki jest dosyć długi i można podzielić go na kilka etapów. Jednak najważniejsza jest praca wykonywana przez geodetę. Zakres działania w ramach pierwszego etapu podzielenia działki obejmuje przygotowanie do złożenia wniosku o podział działki do urzędu gminy. Konieczne jest sporządzenie wstępnego projektu podziału działki na mapie zasadniczej albo kopii mapy katastralnej.

Wyznaczenie punktów granicznych

Wznowienie znaków granicznych następuje w sytuacji, gdy granice mają charakter prawny i nie ma sporu, co do ich przebiegu oraz gdy znaki mogą być wznowione bez procedury rozgraniczeniowej. Granice według stanu prawnego to granica dla której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna oraz podstawa prawna ustalenia takiej granicy tzn. wydana prawomocna decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe. W przypadku gdy granice według stanu prawnego nigdy nie były ustalane, a granice ujawnione w operacie ewidencji gruntów są zgodne z faktycznym stanem władania oraz istnieją jednoznaczne dane pozwalające na określenie tych granic z geodezyjną dokładnością – wówczas można wykonać wyznaczenie punktów granicznych.

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym to jeden z trybów ustalenia przebiegu granic nieruchomości sąsiadujących, w sytuacji zaistnienia sporu o granice pomiędzy właścicielami nieruchomości. Istota rozgraniczenia polega na wyodrębnieniu nieruchomości z innych otaczających ją gruntów przez ustalenie w terenie linii określającej zasięg prawa własności w stosunku do gruntów sąsiednich. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie / burmistrzowie / prezydenci miast którzy upoważniają geodetę do wykonania ustalenia przebiegu granic. Rozgraniczenie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej lub sporządzeniem przez geodetę aktu ugody, który ma moc ugody sądowej.

Mapa do ustalenia służebności gruntowej Bielsk Podlaski

Mapę do ustalenia służebności gruntowej sporządza geodeta uprawniony na zlecenie osoby fizycznej, sądu bądź gminy. Mapę do ustalenia służebności gruntowej sporządza się na kopii mapy zasadniczej. Sporządzona przez geodetę mapa dla celów prawnych stanowi dowód przebiegu granicy przy ustaleniach służebności gruntowych (przesyłu, drogi koniecznej). Mapami do celów prawnych są m.in. mapa z projektem scalenia gruntów, mapy wykonane w oparciu o Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami, mapy z projektem wymiany gruntów oraz mapy klasyfikacyjne. Do wykonania ich wykorzystuje się wyniki wykonanych pomiarów, materiały uzyskane z zasobu w tym Ewidencji Gruntów i Budynków, księgi wieczyste, akty notarialne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne oraz dokumenty geodezyjne przechowywane w archiwach państwowych.

     

     

Firma JAR-GEO

JAR-GEO Geodeta Bielsk Podlaski
Bazując na doświadczeniu i dobrej organizacji pracy oferujemy profesjonalizm i krótkie terminy realizacji. Świadczone usługi geodezyjne wykonujemy z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Posiadamy profesjonalny sprzęt pomiarowy oraz oprogramowanie komputerowe. Oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych na terenie powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i białostockiego.

     

Wybrane realizacje

Przejście graniczne w Połowcach

Przejście graniczne w Połowcach

budowa przejścia granicznego
w Połowcach

Leśne Osiedle w Bielsku

Leśne Osiedle

budowa domów jednorodzinnych przy ul. Leśne Osiedle w Bielsku Podlaskim

Przebudowa drogi w Hajnówce

Przebudowa drogi

modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Nowowarszawskiej w Hajnówce

Zbiornik w Bańsku

Zbiornik w Bańsku

budowa zbiornika retencyjnego na rzece Nurzec w miejscowości Brańsk

Stacja uzdatniania wody Kłapoty

Stacja uzdatniania wody

przebudowa stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach

Farma Wiatrowa Orla

Farma Wiatrowa

budowa farmy wiatrowej
w gminie Orla

Kontakt

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
ul. Torfowa 1a
17-100 Bielsk Podlaski

Geodeta uprawniony

tel. 509 958 199
biuro@jargeo.pl

Pliki Cookies

Strona JAR-GEO Usługi Geodezyjne Bielsk Podlaski, geodeta uprawniony, korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki internetowej.