JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Geodeta - Bielsk Podlaski
Geodeta - Hajnówka

     

     

     

    

    

    

    

    

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne

Mapy geodezyjne

    

    

    

Mapy geodezyjne są dokumentami opracowywanymi na podstawie kopii mapy zasadniczej. Znajdują się na niej kluczowe informacje dla zabudowy, takie jak dane z ewidencji gruntów
i budynków, informacje o zagospodarowaniu, informację o uzbrojeniu terenu a także informacje dotyczące ukształtowania terenu.

Mapa do celów projektowych

Geodezyjne mapy projektowe

Mapa do celów projektowych wykonywana jest przez geodetę i jest to zazwyczaj kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa taka jest dodatkowo sprawdzona i zaktualizowana dla potrzeb danej inwestycji. Na mapach do celów projektowych muszą znajdować się odpowiednie pieczątki, potwierdzające iż jest to mapa z zasobów państwowych wraz z adnotacją wydziału geodezji lub oświadczeniem geodety. A przede wszystkim pieczątka imienna geodety, który mapę sporządził wraz z jego uprawnieniami i datą wykonania mapy. Wykonanie mapy do celów projektowych jest jedną z początkowych prac jakie należy wykonać w procesie budowlanym. Wykonanie mapy do celów projektowych w trakcie projektowania zapewnia inwestor i to właśnie on decyduje, który geodeta będzie wykonywał taką pracę. Mapę wykonuję się dla obszaru wskazanego przez projektanta. Rolą geodety jest zaktualizowanie mapy zasadniczej w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej i stworzenie mapy do celów projektowych, która jest przekazywana projektantowi. Mapa stanowi podkład dla projektanta, na którym zostanie nałożony projekt budynku oraz przyłączy infrastruktury technicznej.

Mapa poinwentaryzacyjna

Mapa poinwentaryzacyjna

Inwentaryzacja jest to wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym oraz sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki tych pomiarów wraz z mapą opatrzoną klauzulą urzędową lub oświadczenie wykonawcy o pozytywnym wyniku weryfikacji pracy geodezyjnej.
Po zakończeniu każdej budowy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą mającą na celu zebranie aktualnych danych o rozmieszczeniu elementów projektowych objętych inwestycją. Dane te geodeta kompletuje i przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym są one weryfikowane. Informacja o pozytywnej weryfikacji dokumentacji z inwentaryzacji pozwala geodecie przekazać finalny produkt jakim jest inwentaryzacja. Inwentaryzacja geodezyjna jest dokumentem, który inwestor jest zobowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym mapa z geodezyjną inwentaryzacją zawiera informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki i terenu, lub odstępstwach od tego projektu.

Mapa do celów prawnych

Mapy do celów prawnych

Wśród map geodezyjnych wyróżnia się także mapy podziałowe oraz mapy do celów prawnych. Mapy podziałowe sporządzane są przy wydzielaniu mniejszych działek jednej większej działki. Mapy do celów prawnych wykonuje się na potrzeby prawne – do dokonania czynności prawnych, np. założenia księgi wieczystej lub przedłożenia dokumentacji do sądu. Mapę do ustalenia służebności gruntowej sporządza geodeta uprawniony na zlecenie osoby fizycznej, sądu bądź gminy i jest ona wykonywana na kopii may zasadniczej. Sporządzona przez geodetę mapa dla celów prawnych stanowi dowód przebiegu granicy przy ustaleniach służebności gruntowych (przesyłu, drogi koniecznej). Przy opracowaniu mapy do celów prawnych wykorzystuje się informacje zawarte w materiałach z zasobu, księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, orzeczeniach sadowych, aktach notarialnych, decyzjach administracyjnych a także dokumentach geodezyjnych i kartograficznych uzyskanych z archiwów państwowych lub będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

Kontakt

JAR-GEO
Usługi Geodezyjne
ul. Torfowa 1a
17-100 Bielsk Podlaski

Geodeta uprawniony

tel. 509 958 199
biuro@jargeo.pl

Pliki Cookies

Strona JAR-GEO Usługi Geodezyjne Bielsk Podlaski, geodeta uprawniony, korzysta z technologii plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności naszej firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia twojej przeglądarki internetowej.